Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSprzedaż napojów alkoholowych

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie decyzji o zmianie określonych w zezwoleniu warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 

 1. Przedmiot postępowania:
  Wydanie decyzji o zmianie określonych w zezwoleniu warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 2. Podstawa prawna:
  - art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 2096),
  - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 2137 z późniejszymi zmianami),
  - uchwała Nr XXXIX/499/01 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (zmiana : uchwała Nr XLIX/666/01 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 grudnia 2001r.),
  - uchwała Nr XLVII/867/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Chorzów,
  - uchwała Nr XXVII/351/2000 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznychi zakładów usługowych na terenie miasta Chorzów (zmiana: uchwała Nr L/688/2002 Rady Miasta Chorzów z dnia 31.01.2002r.). 

 3. Wymagane dokumenty:
  a) Druk wniosku – pokój 16.
  b) Opłata skarbowa 10 zł – uiszczona w pokoju 102 w kasie UM.
  c) Załączniki – w zależności od rodzaju zmiany, i tak na przykład:

  - rozszerzenie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o ogródek letni – tytuł prawny do terenu z mapką sytuacyjną dotyczącą lokalizacji ogródka w stosunku do lokalu, na przykład: decyzja Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie, decyzja/zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie rozszerzona o ogródek letni;

  - zmiana branży sklepu lub rodzaju lokalu gastronomicznego: decyzja/zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie, ewentualna zmiana w Centalnej Ewiedencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* (kody PKD), ewentualna zmiana w tytule prawnym do punktu sprzedaży;

  - zmiana oznaczenia/danych adresowych przedsiębiorcy: zmiana danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ewentualna zmiana w tytule prawnym do punktu sprzedaży, w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zaświadczeniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie.

 4. Opłaty:
  opłata skarbowa - 10,00 zł zgodnie z załącznikiem  zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.) - w części I pkt 53.

 5. Termin odpowiedzi:
  niezwłocznie. 

 6. Jednostka prowadząca:
  WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 7. Tryb odwoławczy:
  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chorzów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 8. Uwagi:
  Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 7 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (…) należy zgłosić organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. Nieprzestrzeganie tego warunku powoduje cofnięcie zezwolenia - art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości(...).

 

 

 


pobierz plik: [ Wniosek o dokonanie zmiany w zezwoleniach ]


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Ramuś, dnia: 2018-12-31
utworzony: 02-07-2003 / modyfikowany: 31-12-2018
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów