Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYRADA MIASTAPROJEKTY UCHWAŁVI kadencja (2010-2014)ROK 2012SESJA XVIII

Treść strony

wersja do druku
powrót | (druk 292)

PD.01211.13.2012                                                                  

Chorzów, dnia 06 lutego 2012r.

                                                                                             

DRUK NR 292

Szanowny Pan

mgr Henryk Wieczorek

Przewodniczący

Rady Miasta Chorzów

      w miejscu

  

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 201r. o samorządzie gminnym /t.j.:Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ proszę o wprowadzenie do porządku obrad XVIII Sesji Rady Miasta Chorzów w dniu 23 lutego 2012r. :

- projektu uchwały w sprawie zwolnienia nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do reprezentowania stanowiska Prezydenta Miasta w tej sprawie w toku prac legislacyjnych został upoważniony Skarbnik Miasta Chorzów – Pani mgr Małgorzata Kern.

 

                                                   Z poważaniem:

 

 

PREZYDENT MIASTA

/-/ mgr inż. Andrzej Kotala

 

 

 

Otrzymują:

1. Rada Miasta Chorzów

2. Sekretarz Miasta

3. PD a/a

 

 

Projekt

 

z dnia  27 stycznia 2012 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie zwolnienia nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./, art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn.zm./ w związku z art. 2 pkt 7, pkt 10, pkt 11, pkt 12, art. 5 i art. 7 ust. 3, art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /Dz.U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn.zm./ w związku z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis /Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379, z dnia 28 grudnia 2006r./ na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów 

Rada Miasta Chorzów 

uchwala: 

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa warunki, po spełnieniu których nieruchomość tj. grunty, budynki, budowle zwana dalej nieruchomością, związana z prowadzeniem działalności gospodarczej położona na terenie miasta Chorzów może być zwolniona z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a zwolnienie to będzie stanowiło pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /Dz.U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn.zm./ oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis /Dziennik Urzędowy L 379, z dnia 28 grudnia 2006r./ 

2. Pomoc de minimis przyznana na postawie niniejszej uchwały wraz z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie 3 lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000,00 euro, a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego – kwoty stanowiącej równowartość 100.000,00 euro. 

3. Niniejsza uchwała nie znajduje zastosowania do podmiotów, o których mowa w art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis /Dziennik Urzędowy L 379, z dnia 28 grudnia 2006r. / 

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) nieruchomości położone na terenie miasta Chorzów objęte we władanie w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku określonego w § 3 uchwały, na które poniesiono nakłady związane z jej remontem, modernizacją, adaptacją, a ich wielkość wyrażona w kwocie brutto będzie wynosiła co najmniej trzykrotną wartość należnego podatku od nieruchomości dotyczącego nieruchomości objętej zwolnieniem i które pozostaną we władaniu nabywcy przez okres 5 lat licząc od daty zakończenia obowiązywania zwolnienia. 

2) nieruchomości położone na terenie miasta Chorzów będące we władaniu przedsiębiorcy, na które w roku poprzedzającym rok podatkowy poniesiono nakłady inwestycyjne związane z remontem, modernizacją, adaptacją wyrażone w kwocie brutto stanowiącej równowartość co najmniej 1.000.000,00zł w przeliczeniu na jeden hektar posiadanej na terenie miasta Chorzów nieruchomości i które pozostaną we władaniu przez 5 lat licząc od daty zakończenia obowiązywania zwolnienia. 

3) nieruchomości położone na terenie miasta Chorzów będące we władaniu przedsiębiorcy, które zostały wykorzystane do zwiększenia zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy o co najmniej 5 nowych pracowników w stosunku do zatrudnienia w roku poprzednim w związku z realizacją nowej inwestycji polegającej na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa albo nabyciu lub rozbudowie przedsiębiorstwa już istniejącego tworzącej miejsca pracy w dziedzinie produkcji i usług za wyjątkiem handlu przez co rozumie się zatrudnienie nowych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony pod warunkiem, że zostanie utrzymana nowa inwestycja przez okres 5 lat licząc od daty zakończenia obowiązywania zwolnienia. 

4) nieruchomości położone na terenie miasta Chorzów będące we władaniu przedsiębiorców wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, której rozpoczęcie nastąpiło w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku określonego w § 6 pod warunkiem, że będą one wykorzystywane do prowadzenia tej działalności przez okres 3 lat licząc od dnia zakończenia obowiązywania zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 pkt 1 uchwały udziela się na wniosek złożony w terminie do 3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło objęcie nieruchomości we władanie. 

2. Do wniosku określonego w ust. 1 należy załączyć następujące dokumenty: 

1) decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, dokument potwierdzający rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego, 

2) oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi stan realizacji podjętej inwestycji, 

3) oświadczenie wraz z kopiami dokumentów potwierdzających wielkość poniesionych nakładów wyrażonych w kwotach brutto, takich jak faktury VAT, rachunki lub inne, 

4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymano w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

5) pozostałe informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, 

6) tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem na podstawie niniejszej uchwały, 

7) sprawozdania finansowe obrazujące sytuację ekonomiczną z ostatnich trzech lat podatkowych poprzedzających rok, w którym nieruchomość objęta zostanie zwolnieniem z opodatkowania na podstawie niniejszej uchwały, 

8) oświadczenia o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

9) informacji o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Przyznanie pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości uzależnione jest ponadto od złożenia deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub korekty tej informacji. 

§ 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 pkt 2 uchwały udziela się na wniosek złożony w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego bezpośrednio po roku, w którym zostały poniesione nakłady określone w § 2 pkt 2. 

2. Do wniosku określonego w ust. 1 należy załączyć następujące dokumenty: 

1) decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, dokument potwierdzający rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego, 

2) oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi stan realizacji podjętej inwestycji, 

3) oświadczenie wraz z kopiami dokumentów potwierdzających wielkość poniesionych nakładów wyrażonych w kwotach brutto, takich jak faktury VAT, rachunki lub inne, 

4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymano w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

5) pozostałe informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 

6) tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem na podstawie niniejszej uchwały 

7) sprawozdania finansowe obrazujące sytuację ekonomiczną z ostatnich trzech lat podatkowych poprzedzających rok, w którym nieruchomość objęta zostanie zwolnieniem z opodatkowania na podstawie niniejszej uchwały 

8) oświadczenia o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

9) informacji o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Przyznanie pomocy, o której mowa w § 2 pkt 2 w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości uzależnione jest ponadto od złożenia deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub korekty tej informacji. 

§ 5. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 pkt 3 uchwały udziela się na wniosek złożony w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego bezpośrednio po roku, w którym zakończono nową inwestycję określoną w § 2 pkt 3. 

2. Do wniosku określonego w ust. 1 należy załączyć następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy wraz z dokumentacją potwierdzającą ich zatrudnienie, tj. drukiem zgłoszenia ZUS ZUA i dokumentacją rozliczeniową druk ZUS DRA, druk ZUS RCA lub druk ZUS RSA, 

2) oświadczenie o ilości zatrudnionych osób według stanu przed rozpoczęciem nowej inwestycji, o której mowa w § 2 pkt. 3 

3) oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi stan realizacji podjętej inwestycji, 

4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymano w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

5) pozostałe informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 

6) tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem na podstawie niniejszej uchwały 

7) sprawozdania finansowe obrazujące sytuację ekonomiczną z ostatnich trzech lat podatkowych poprzedzających rok, w którym nieruchomość objęta zostanie zwolnieniem z opodatkowania na podstawie niniejszej uchwały, 

8) oświadczenia o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

9) informacji o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Przyznanie pomocy, o której mowa w § 2 pkt 3 w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości uzależnione jest ponadto od złożenia deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub korekty tej informacji. 

§ 6. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 pkt 4 uchwały udziela się na wniosek złożony w terminie do 6 miesięcy licząc od dnia dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Do wniosku określonego w ust. 1 należy załączyć następujące dokumenty: 

1) poświadczoną kserokopię wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającą podjęcie po raz pierwszy działalności gospodarczej na terenie miasta Chorzów, 

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymano w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

3) pozostałe informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 

4) tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem na podstawie niniejszej uchwały 

5) sprawozdania finansowe obrazujące sytuację ekonomiczną z ostatnich trzech lat podatkowych poprzedzających rok, w którym nieruchomość objęta zostanie zwolnieniem z opodatkowania na podstawie niniejszej uchwały 

6) oświadczenia o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

7) informacji o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Przyznanie pomocy, o której mowa w § 2 pkt 4 w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości uzależnione jest ponadto od złożenia deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub korekty tej informacji. 

§ 7. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 2 pkt 1 przysługuje jednorazowo na okres nie dłuższy niż rok, licząc od dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym nieruchomość objęto we władanie na terenie miasta Chorzów oraz poniesiono nakłady określone w § 2 pkt 1. 

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 2 pkt 2 przysługuje na okres 2 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następującego bezpośrednio po roku, w którym zostały poniesione nakłady określone w § 2 pkt 2. 

3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 2 pkt 3 przysługuje na okres: 

1) 1 roku pod warunkiem utworzenia co najmniej 5 miejsc pracy i ich utrzymania przez okres 3 lat licząc od daty zakończenia obowiązywania zwolnienia, 

2) 2 lat pod warunkiem utworzenia co najmniej 10 miejsc pracy i ich utrzymania przez okres 4 lat licząc od daty zakończenia obowiązywania zwolnienia, 

3) 3 lat pod warunkiem utworzenia powyżej 20 miejsc pracy i ich utrzymania przez okres 5 lat licząc od daty zakończenia obowiązywania zwolnienia, 

licząc od dnia 1 stycznia roku następującego bezpośrednio po roku, w którym zakończono nową inwestycję określoną w § 2 pkt 3 i spełniony został warunek dotyczący zatrudnienia określony w § 2 pkt 3. 

4. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 2 pkt 4 przysługuje jednorazowo na okres jednego roku dla danej nieruchomości w związku z rozpoczęciem na jej terenie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta Chorzów na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym złożono wniosek o udzielenie zwolnienia pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie przedmiotowej nieruchomości przez okres 3 lat licząc od daty zakończenia obowiązywania zwolnienia. 

§ 8. 1. Wnioski podlegają weryfikacji pod względem spełnienia wymogów formalnych zawartych w § 2 niniejszej uchwały. 

2. Prezydent Miasta Chorzów: 

1) informuje wnioskodawcę o spełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale, 

2) przyznaje zwolnienie od podatku od nieruchomości na dany okres, 

3) wydaje z urzędu stosowne zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis, 

4) informuje wnioskodawcę o niespełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale. 

3. Wnioski wraz z dokumentacją złożone po terminie przewidzianym w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 niniejszej uchwały podlegają zwrotowi bez rozpatrzenia. O dacie złożenia wniosku decyduje data nadania wniosku listem poleconym w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia wniosku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chorzów. 

4. Pracownicy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych są upoważnieni do weryfikacji spełnienia warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości w czasie trwania zwolnienia jak również w okresach określonych w § 2 i § 7 niniejszej uchwały. 

§ 9. 1. Utrata prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości w formie pomocy, o której mowa § 1 następuje w przypadku: 

1) ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji lub wykreślenia podmiotu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2) podania nieprawdziwych danych, 

3) naruszenia warunków określonych niniejszą uchwałą, 

4) zbycia nieruchomości objętej zwolnieniem przed okresem określonym w § 2 pkt 1 - 4, po zakończeniu trwania zwolnienia. 

2. W przypadku utraty prawa do pomocy podatnik jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienie zdarzenia, powodującego utratę prawa do pomocy oraz do zapłaty należnego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za cały okres przez jaki korzystano z pomocy, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

3. W każdym przypadku zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowiące pomoc, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały ustaje z upływem ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie dopuszczalnego limitu pomocy de minimis przysługującej przedsiębiorcy. 

§ 10. Tracą moc: 

1. Uchwała Nr XXXV/669/05 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza na terenie stref gospodarczych miasta Chorzów jak i zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Chorzów poza strefami gospodarczymi miasta Chorzów. 

2. Uchwała Nr L/1041/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 5 października 2006r. o zmianie uchwały Nr XXXV/669/05 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza na terenie stref gospodarczych miasta Chorzów jak i zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Chorzów poza strefami gospodarczymi miasta Chorzów. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

ADWOKAT

/-/ dr Marek Stańko

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do uchwały oświadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do uchwały informacja o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa 


Uzasadnienie

Wprowadzenie niniejszej uchwały pozwoli na wzrost inwestycji, które będą miały wpływ na zwiększenie ilości miejsc pracy na terenie miasta Chorzów oraz rozwój miasta pod względem konkurencyjności w skali innych miasta aglomeracji. Przesłanki uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach ww. uchwały są bardzo rygorystyczne z uwagi na fakt, iż powyższe zwolnienie nie ma na celu zmniejszenia wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości w dłuższej perspektywie czasowej lecz po zakończeniu obowiązywania zwolnienia przedsiębiorca winien spełnić warunki, które nakłada na niego ww. uchwała m.in. utrzymanie miejsc pracy do 5 lat po zakończeniu okresu obowiązywania zwolnienia. W przypadku nie spełnienia jednej z przesłanek przedsiębiorca winien zapłacić należy podatek od nieruchomości wraz z odsetkami za cały okres przez jaki korzystał z pomocy. Powyższy zapis stanowi zabezpieczenie organu podatkowego w przypadku podmiotów, które nienależnie korzystają ze zwolnienia. Skutki finansowe oszacowano na podstawie zwolnień udzielonych uchwałami obowiązującymi w latach 2005 do nadal i wynoszą one średniorocznie 306.661,00 zł. 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Biolik-Stich, dnia: 2012-02-13
utworzony: 13-02-2012 / modyfikowany: 13-02-2012
wprowadził(a): Marta Bednarek
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów