Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REFERATU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Treść strony

wersja do druku
powrót | Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA

ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Od 1 października 2011 roku wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być dokonywane w kasie gminy lecz wyłącznie w na wydzielony indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w naliczeniu opłat za korzystanie z zezwoleń otrzymanym w Referacie Działalności Gospodarczej Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chorzów.

Opłat należy dokonywać ściśle według stosownego naliczenia. Nawet minimalna niedopłata (to jest: 0,01 zł; 0,02 zł) wniesiona w dodatkowym terminie ustawowym skutkować będzie sankcją wygaśnięcia zezwoleń.

Właściwymi dowodami wpłaty na rachunek jw. opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są:
- potwierdzenie dokonania opłaty w banku lub w urzędzie pocztowym,
- wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej wygenerowany elektronicznie z adnotacją o treści: ”NIE WYMAGA PODPISU ANI STEMPLA”. 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia – do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego – pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży (kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym i dokonania w tym terminie I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Stosowne oświadczenia są do pobrania w Referacie Działalności Gospodarczej pokój numer 3, 15 i 16, na stronie www.sekap.pl lub w pliku.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują wydłużone terminy składania oświadczenia jw. i wnoszenia opłat wraz z opłatą dodatkową – schemat. Terminy do dokonania opłaty nie podlegają przywróceniu. 

Zgodnie z artykułem 18 ustęp 7 punkt 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 2137) warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Konsekwencją nieprzestrzegania tego warunku może być cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zgodnie z artykułem 18 ustęp 7 punkt 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu, o którym mowa w pkt 2., potwierdzającego dokonanie opłaty.

Na podstawie artykułu 18 ustęp 8 i artykułu 18³ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organ wydający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli oświadczenia o wartości sprzedaży posiadanych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Przedsiębiorca ma obowiązek poddania się wskazanej kontroli. Niedopełnienie tego obowiązku należy uznać za nieprzestrzeganie określonego w ustawie warunku sprzedaży napojów alkoholowych wynikającego z artykułu18 ustęp 7 punkt 9 ustawy. Skutkować ono będzie, zgodnie z artykułem 18 ustęp 10 punkt 2 ustawy, wszczęciem postępowania w sprawie cofnięcia przedsiębiorcy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Składane w Referacie Działalności Gospodarczej oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych podlegają weryfikacji pod kątem prawdziwości wpisanych w nich danych. Kwoty obrotów należy podać w złotówkach/groszach.

W związku z weryfikacją oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych:
a) konieczne jest zaprogramowanie kas fiskalnych w sposób umożliwiający wydruk raportów według grup towarowych lub raportów według działów to jest:
- napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu;
b) należy informować Urząd Skarbowy o przeniesieniu kasy fiskalnej z jednego punktu sprzedaży na inny (zmiana miejsca instalacji), o posiadaniu kasy rezerwowej oraz dokonać stosownego wpisu do książki serwisowej;
c) kasę należy skonfigurować do końca roku, najpóźniej przed pierwszą sprzedażą w roku następnym. Po wykonaniu raportu sprzedaży według grup należy wyzerować licznik sprzedaży;
UWAGA!!!
W celu realizacji powyższego - należy skontaktować się z serwisantem kas.
d) należy do końca danego roku kalendarzowego przechowywać dokumenty źródłowe, na podstawie których dokonano w styczniu/lutym tego roku wpisu danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. 

Jednostkowe podanie lub sprzedaż alkoholu osobie nieletniej przez pracownika punktu sprzedaży powoduje obligatoryjne cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Cofnięcie zezwoleń w powyższej sytuacji następuje, mimo że przedsiębiorca dochował należytej staranności w doborze, przeszkoleniu, jak i w wykonywaniu bieżącego nadzoru nad pracownikami. (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 kwietnia 2011 roku - sygnatura akt P 26/09). 

Mając na uwadze wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie o sygnatura akt II GSK 982/17 z dnia 13 lipca 2017 roku - eksponowanie w oszklonej witrynie sklepowej – jako oknie wystawowym – znaków towarowych napojów alkoholowych, stanowi reklamę tych napojów w rozumieniu artykułu 21 ustęp 1 punkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uzasadnia wszczęcie postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zatem witryny sklepowe powinny być zaaranżowane tak, aby nie dochodziło do naruszenia ustawowego zakazu reklamy. 

Zgodnie z wyrokiem z dnia 31.03.2015 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura akt II FSK 707/13) wskazującym, że usługą reklamy jest cały osprzęt towarzyszący działalności gastronomicznej (np. parasole w ogródku letnim, szklanki, podkładki z logo nazwy piwa lub producenta) - właściciele lokali, jako podmioty świadczące usługi reklamy piwa, powinni uiszczać opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania VAT – artykuł 132 ustęp 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W przypadku upływu terminu ważności umowy najmu dla danego punktu sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu jej ważności należy dostarczyć do Referatu Działalności Gospodarczej aktualną umowę najmu. Nieprzestrzeganie tego warunku określonego w artykule 18 ustęp 7 punkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi spowoduje wszczęcie postępowania o cofnięcie zezwoleń. 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia sprzedaż napojów alkoholowych za pośrednictwem internetu bądź telefonu jest nielegalna. 

Od 5.12.2015 roku do działalności rzemieślniczej ponownie po dłuższej przerwie zaliczona została działalność gastronomiczna – ustawa z dnia 25.09.2015 roku o zmianie ustawy o rzemiośle (Dziennik Ustaw. z 2015 r., poz. 1782). 


pobierz plik: [ Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych ]


osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2018-12-05
utworzony: 13-01-2010 / modyfikowany: 05-12-2018
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów