Strona głównaRejestr zmianInstrukcjaRedakcjaSzukaj
startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEURZĄD STANU CYWILNEGOPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE
powrót | SPORZĄDZENIE TESTAMENTU

KARTA INFORMACYJNA

URZĄD STANU CYWILNEGO ul. Dąbrowskiego 24

Tel. (032) 241-27-49, tel./ fax 241-29-87

godz. otwarcia pon. – śr. 7. 30-15.00, czw. 7.30-17.00, pt. 07.30-13.00

USC XV

Sporządzenie testamentu

Podstawa prawna: art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 r. z późn. zm.)

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 2. Do wglądu:

   • dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzaniu testamentu

   II. OPŁATY:

   Opłata skarbowa:

     • za sporządzenie testamentu – 22,00 zł

   III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

   Niezwłocznie

   IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

   Urząd Stanu Cywilnego

   V. TRYB ODWOŁAWCZY:

   Nie przysługuje.

   VI. UWAGI:

   1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Kierownika USC pok. 2 (wejście przez sekretariat).
   2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz Kierownika USC powinny być obecne dwie inne osoby jako świadkowie testamentu.
   3. Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:
     • nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona)
     • niewidoma, głucha lub niema
     • nie mogąca czytać i pisać
     • nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie
     • skazana za fałszywe zeznania
     • dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci I i II stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia

  4. Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme i głuche.

   

  Sporządzenie testamentu

     dokument wytworzony przez: jokel joanna, dnia: 2006-12-29
  utworzony: 01-07-2003 / modyfikowany: 01-10-2012
  wprowadził(a): G M
  rejestr zmian
  Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów