Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REFERATU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJEwidencja działalności gospodarczej (CEIDG)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Ważne informacje dotyczące działalności gospodarczej

pobierz plik: [ poradnik ABC przedsiębiorcy ]

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

30 kwietnia 2018 r. wszedł w życie pakiet pięciu ustaw, który kompleksowo reguluje prawo dotyczące podejmowania, wykonywania, a także zakończenia działalności gospodarczej. W jego skład wchodzą:

1. Prawo przedsiębiorców (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 646 z późniejszymi zmianami) zwana dalej u.p.p.
2. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)
3. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 648)
4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 649 z póżniejszymi zmianami)
5. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 650).

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wniosek CEiDG-1:
- złożyć w wybranym urzędzie gminy
osobiście lub przez osobę uprawnioną,
-
wysyłać przesyłką rejestrowaną np. pocztą - listem poleconym itp.;( w tym przypadku wniosek musi zostać opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza ),
-
przesłać w formie elektronicznej bezpośrednio w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (trzeba dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP).

Jeżeli wniosek złożony w gminie jest niepoprawny, organ ewidencyjny wzywa niezwłocznie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić działalność na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Z udogodnień bezterminowego zawieszenia mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza i niezatrudniające pracowników (art.23 ust.2 u.p.p.) albo zatrudniające wyłącznie pracowników na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, lub urlopie rodzicielskim (art. 22 ust. 2 u.p.p.).

Zawieszenie w spółkach cywilnych będzie skuteczne pod warunkiem, że taki wniosek złożą wszyscy wspólnicy. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej, będzie mógł zawiesić jej wykonanie w jednej lub kilku spółkach (art.22 ust.3 i 4 u.p.p.).

Jeżeli we wniosku wskazana zostanie data wznowienia to wznowienie następuje automatycznie po upływie wskazanego we wniosku okresu zawieszenia (art.24 ust.2 u.p.p.).

 

Nowe rozwiązania :

 • Działalność nierejestrowa:

- to możliwość prowadzenia drobnej działalności, która nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca nie musi rejestrować firmy jeśli:

- jest osobą fizyczną a przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2018 jest to 1050 zł

- nie prowadził wcześniej działalności albo prowadził ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrował ją ponownie

- nie dotyczy działalności gospodarczej wykonywanej w ramach spółki cywilnej oraz działalności reglamentowanej tj. wymagającej uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art.44 ust.3 u.p.p.

 • Ulga na start:

- jest to zwolnienie z obowiązku płacenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenie społeczne w początkowej fazie prowadzenia działalności tzn. przez okres sześciu miesięcy.

 • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców:

  - stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców i może wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów oraz interweniować gdy prawa przedsiębiorcy są łamane. W zakresie jego kompetencji znajduje się ponadto:

  - opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców,

  - występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej,

  - wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji,

  - występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów,

  - wnoszenie skarg do sądów administracyjnych,

  - współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi.

  Kadencja Rzecznika trwa 6 lat.

 • Kontakt z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej przez sms:

  - jeżeli przedsiębiorca poda numer telefonu w ramach danych kontaktowych - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej będzie mogła przesyłać informacje za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (sms). Informacje te mogą dotyczyć np:

  - daty upływu okresu zawieszenia ( jeżeli została wskazana ),

  - informacji o zakazie prowadzenia działalności,

  - informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie lub wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji lub zezwolenia.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa się w Referacie Działalności Gospodarczej Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chorzów, w godzinach od 7:30 – 15:00 (pon. - śr.), 7:30 – 17:00 (czw.), 7:30 – 13:00 (w pt.) w pokoju nr. 2.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika referatu. Warto również zwrócić uwagę na informacje zamieszczone w gablotach przed pokojem nr. 2, w BIP-ie w zakładce „Warto przeczytać”oraz w poradniku.
osoba odpowiedzialna za treść: Bogna Śledzik, dnia: 2018-11-22
utworzony: 07-07-2017 / modyfikowany: 11-12-2018
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów